THAM GIA HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO HỌC SINH